O projektu

Pričujoča spletna stran je nastala v okviru projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki smo ga med marcem in novembrom 2017 izvajale organizacije Umanotera, PIC in društvo Focus.

S projektom želimo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.

Aktivnosti projekta vključujejo:

  • izvedbo 6 regijskih delavnic za občine, organizacije, podjetja in civilne iniciative, ki so aktivne v lokalni skupnosti (maj – junij 2017);
  • usposabljanje občin in drugih lokalnih akterjev za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri z izvedbo 6 mentoriranj za projekte v lokalnih skupnostih (junij – oktober 2017);
  • pripravo 2 priročnikov za izvajanje projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri na konkretnih področjih (september – november 2017);
  • predstavitev aktivnosti projekta, dobrih praks in povezovanje akterjev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni z vzpostavitvijo spletne strani (marec – november 2017);
  • izvedbo nacionalne konference ob zaključku projekta – srečanje aktivnih predstavnikov lokalnih skupnosti in predstavnikov medijev (oktober 2017).

S projektom naslavljamo (1) ključne deležnike skupnostnega upravljanja (občine, zadruge, podjetja, kmetije, civilne iniciative in lokalne pobude, nevladne organizacije), (2) organizacije in posameznike, ki lahko skupnostne projekte podpirajo (javni zavodi, strokovne inštitucije, gospodarski subjekti) ter (3) medije, ki so pomembni za informiranje širše javnosti.

Projekt je nadaljevanje in nadgradnja istoimenskega projekta, ki smo ga v letu 2016 izvajale organizacije Umanotera, Focus, IPoP in PIC, z zaključkom januarja 2017. Naslanja se na ustvarjena gradiva, izkušnje, povezave ter zaznane potrebe deležnikov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Pripravljena so bila uporabna gradiva:

OZADJE

Življenjski viri in razvojne priložnosti
Slovenija je bogato obdarjena z nizkoogljičnimi in trajnostnimi življenjskimi viri: gozdovi, vodnimi viri, obnovljivimi viri energije (OVE), rodovitno prstjo, raznolikimi naravnimi pokrajinami in biotsko raznovrstnostjo. Veliko priložnosti za prehod v nizkoogljično in trajnostno družbo izhaja tudi iz trajnostne rabe prostora in učinkovitejše rabe energije (URE). Slovenija pa je tudi nadpovprečno podnebno ranljiva. Zaradi svojih geografskih značilnosti se segreva še hitreje od svetovnega povprečja. Prispevanje k zavarovanju globalnega podnebja pred nedopustno nevarnim segrevanjem nad 2 °C in učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe sta ključna dejavnika dolgoročne blaginje prebivalcev Slovenije, pa tudi odgovornost do narave in prihodnjih generacij.

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri – sinergijsko gonilo prehoda v nizkoogljično družbo
Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo v okviru svojih odgovornosti, zmožnosti in pristojnosti takoj začeti ukrepati prav vsi. Lokalne skupnosti so življenjsko zainteresirane za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju. So najbolj naraven skrbnik in varuh ohranjanja količine in kakovosti virov, saj ti predstavljajo osnovo za njihov blaginjo in lahko poženejo pozitivno povratno zanko razvoja (vse bolj trajnostno upravljanje z viri prinaša vedno več razvojnih priložnosti). Prehod v nizkoogljično družbo lahko v Sloveniji zaradi strateškega sonaravnega kapitala poteka na družbeno in gospodarsko vzdržen način in kot eden od vidikov celovitega prehoda v trajnostno družbo – v postopno doseganje ravnotežja med gospodarstvom, družbo in okoljem, kratkoročno pa je to zanesljiva pot iz krize.

PARTNERJI

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC

 

TRAJANJE PROJEKTA: od 15. marca do 15. novembra 2017.

KONTAKT: Gaja Brecelj, vodja projekta, gaja@umanotera.org

Infolist projekta Dovolj za vse

 

Projekt sofinancira Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

 

 

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse