PLATFORMA
ZA TRAJNOSTNO
UPRAVLJANJE
Z VIRI
SKUPNOSTI

Prednosti za lokalne skupnosti

Trajnostno upravljanje z viri skupnosti prinaša mnogotere koristi. Najpogostejši motivi občin za trajnostno upravljanje z viri skupnosti so:

• Optimalna raba virov skupnosti
• Novi razvojni potenciali in boljša izraba razvojnih sredstev
• Učinkovita izvedba in zaključevanje projektov
• Doseganje dolgoročne okoljske vzdržnosti
• Podpora skupnosti programu lokalne uprave
• Merljiv občutek vpliva, povezanosti in pripadnosti prebivalcev
• Višja kakovost bivanja in zadovoljstvo prebivalcev
• Večji ugled občine in krepitev skupnosti