Dobre prakse: Vključujoče upravljanje v biosfernem območju Entlebuch

Kako jim je uspelo?

Ko je Švica leta 1996 z nacionalno zakonodajo zavarovala obširna predalpska močvirna in kraška območja v regiji Entlebuch, se je lokalno prebivalstvo odzvalo odklonilno. Skrbelo jih je, da se bo njihovo že tako slabo gospodarsko stanje zaradi naravovarstvenih omejitev še poslabšalo. V iskanju rešitev za izhod iz nastalega konflikta so občinski sveti osmih občin, ki sestavljajo Entlebuch, razvili načrt za gospodarski razvoj navkljub velikemu deležu zavarovanega teritorija in za uporabo statusa zavarovanega območja kot turističnega potenciala. V tem procesu je postalo jasno, da Entlebuch izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa biosfernega območja UNESCO. Na medobčinski ravni so imenovali delovno skupino, ki je pripravila vlogo in v letu 2000 organizirala posvetovalne zbore občanov v vseh lokalnih skupnostih.

Entlebuch je prvo biosferno območje, vzpostavljeno na osnovi lokalnega referenduma. Leta 2000 so njegovi prebivalci biosferni koncept izglasovali s 94-odstotno večino.

Po referendumu so vlogo poslali na UNESCO, ki je že leta 2001 Entlebuch razglasil za biosferno območje. Namen tega statusa ni samo ohranjanje naravnih lepot Entlebucha, ampak tudi ohranjanje krajine kot gospodarskega in rekreacijskega območja za prihodnost. To dosegajo s promocijo regionalnih proizvodov, z razvojem zelenega turizma in z vzdržno rabo naravnih virov.

10-letni vpliv biosfernega območja na turizem:
‐ 5 milijonov CHF dodane vrednosti
‐ 65 delovnih mest
‐ 16 % gostov pride poleti v regijo zaradi biosfernega območja
Proizvodi z regionalno oznako »Echt Entlebuch«:
‐ 60 proizvajalcev, 300 različnih podeželskih proizvodov
‐ zaradi vzpostavitve regionalne znamke je nastalo 33 delovnih mest ali 3 % vseh delovnih mest v kmetijskem sektorju
‐ od leta 2013 podjetje Biosph€are Markt, ki je v lasti lokalnih proizvajalcev in biosfernega območja, skrbi za promocijo, prodajo in distribucijo označenih proizvodov, zato jih je čedalje več na policah večjih trgovinskih verig

Program »Entlebuch Partner«:
‐ storitve in predelovalne dejavnosti, ki vključujejo visok odstotek lokalnih pridelkov
‐ 10 B&B partnerjev, 11 gostinskih lokalov
‐ 3 pekarne, pivovarna
‐ trgovine, obrtniki in rokodelci, banka, nepremičninska agencija

Prebivalci so sodelovali pri pripravi načrta razvoja turizma in določili področja za turistične dejavnosti, pa tudi področja, kjer turizma ne razvijajo.

Udejanjanje pravice lokalnih prebivalcev do soodločanja pri upravljanju območja ni prepuščeno naključju, pač pa je vgrajeno v delovanje različnih regijskih organizacij, kot so združenja občanov, klub podpornikov biosfernega območja ter sektorske delovne skupine.

Forumi so združbe ljudi, ki so zainteresirani za določeno področje (npr. kmetijstvo, turizem, izobraževanje, upravljanje z gozdom, energijo) in razvijajo predloge aktivnosti, ki jih posredujejo upravnemu odboru biosfernega območja. Lahko so poljubno organizirani (društva, civilne iniciative …). Med najaktivnejšimi je forum za izobraževanje, v katerem sodeluje 250 učiteljev. V lokalnih šolah vsako leto dva šolska dneva posvetijo poučevanju o biosfernem območju in otroci postanejo ambasadorji območja.

Uprava biosfernega območja:
‐ 14 oseb, 10 polnih zaposlitev na področjih prostorskega načrtovanja, naravovarstva, raziskav in izobraževanja, zelenega turizma, regionalnega razvoja, komuniciranja in administracije
‐ letni proračun 2,5 milijona CHF
‐ pravni status: združenje občin
‐ obširna mreža sodelavcev in podpornikov
‐ naloge: usklajevanje interesov in procesov, zapolnjevanje vrzeli v obstoječih strukturah vodenja in upravljanja, povezave z drugimi regijami in mednarodno mrežo biosfernih območij, pridobivanje sredstev
‐ financiranje: 40–50 % država, 10–15 % kanton, 25 % občine (občine vsako leto plačajo upravi biosfernega območja 20 CHF na občana)

Spletna stran biosfernega območja Entlebuch: v nemškem jeziku.

Dobre prakse: Vključujoče upravljanje v biosfernem območju Entlebuch

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse