Iniciativa Mestni zbor – samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora

Iniciativa Mestni zbor – samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora

 

Iniciativa mestni zbor (IMZ) je skupina za spodbujanje političnega in nestrankarskega angažmaja ljudi v ustvarjanju javnih politik v lokalni skupnosti in širše. Rešitev vidijo v opolnomočeni javnosti, ki lahko skozi samoorganizacijo, skupne razprave, izobraževanje, medsebojno obveščanje in skupno delovanje kritično, neposredno in ustvarjalno odgovarja na pomanjkljivosti družbenopolitičnega sistema. Zato IMZ večji del aktivnosti posveča prav odpiranju javnega prostora za razpravo v obliki zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti v Mariboru, na katerih krajani razpravljajo o svojih soseskah ter konsenzualno oblikujejo skupnostne aktivnosti, ki služijo uresničitvi sprejetih sklepov. Tej obliki neposredne vpletenosti prebivalcev v zadeve skupnosti pa sledijo še napori IMZ za uveljavitev principa participatornega proračuna, ki naj kot oblika neposrednega soodločanja ljudi o porabi proračunskih sredstev postane ustaljena praksa neposredne demokracije v lokalnih skupnostih.

Lokacija

Maribor

Nosilec dobre prakse

Iniciativa Mestni zbor
tel.: 030 454 465
E-pošta: [email protected]

Nazaj na zemljevid