Pravni kotiček: Izboljšani pogoji za skupnostne projekte proizvodnje električne energije iz OVE

Maja 2018 je Vlada RS sprejela spremembo Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki pomembno izboljšuje pogoje za skupnostne projekte proizvodnje električne energije iz OVE (sonca, vetra, vode in geotermalne energije). Po novem je namreč mogoče izvajati projekte samooskrbe tudi na večstanovanjskih in javnih stavbah (in ne samo na lastni strehi gospodinjstva oz. malega poslovnega odjemalca). Uvedena je tudi možnost namestitve naprave za samooskrbo s strani druge osebe, ki ni lastnik merilnega mesta. Ta z lastnikom merilnega mesta ali lastniki merilnih mest v večstanovanjski stavbi sklene pogodbo o medsebojnih razmerjih pri dobavi električne energije iz te »elektrarne«.

Tako lahko na primer v lokalni skupnosti zainteresirane fizične ali pravne osebe, združene v »energetsko zadrugo«, postavijo sončno elektrarno na večstanovanjskem bloku ali poslovni stavbi in se vključijo v shemo samooskrbe, ki je finančno zanimivejša od prodaje elektrike v omrežje. S spremembo uredbe je tudi odpravljena omejitev moči naprave za samooskrbo. Nadomeščena je z omejitvijo navidezne moči, ki je preko merilnega mesta lahko oddana v omrežje in znaša 11 kVA. Odpravlja se tudi letna omejitev priključene moči.

S proizvedeno elektriko se v celoti ali delno pokrivajo potrebe objekta, na kateri je »elektrarna« nameščena. Morebitni presežek električne energije lahko lastnik naprave odda v omrežje, od koder lahko energijo tudi vzame, ko je njegova naprava ne proizvaja dovolj. V ta namen ima merilno mesto in sklenjeno pogodbo z dobaviteljem električne energije (vzorec Petrolove pogodbe). Naprave za proizvodnjo električne energije morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki določa predvsem varnostne zahteve elektrarne. Pred priključitvijo naprave pa je treba pridobiti soglasje pri distribucijskem operaterju električne energije na tem območju.

Obračun oddane in prejete električne energije se opravi letno. Če je ustvarjen presežek oddane energije nad prejeto, se ta neodplačno prenese v last dobavitelja. Za delno kritje stroškov nakupa naprave za samooskrbo je pri Eko skladu mogoče pridobiti enkratno nepovratno subvencijo.

Pravni kotiček: Izboljšani pogoji za skupnostne projekte proizvodnje električne energije iz OVE

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse