Gradiva Dovolj za vse

Priročnik za izvedbo skupnostnega projekta daljinskeaga ogrevanja z lesno biomaso

Osnovni namen priročnika je predstaviti korake načrtovanja in izvedbe skupnostnega projekta daljinskega ogrevanja z lesno biomaso (DOLB). Priročnik sledi konkretnemu primeru, kjer so partnerji oz. lastniki DOLB organizirani v zadrugo.

Kako vzpostaviti trajnostni učni poligon na prostem

Trajnostni učni poligon je območje, namenjeno prikazu raznovrstnih pristopov trajnostnega načina življenja. Na primeru izkušenj Livada LAB, ki je ena izmed dobrih praks na zemljevidu platforme Dovolj za vse, smo zbrali napotke za vzpostavitev trajnostnega učnega poligona na prostem.

Infografika: kako uspešno izpeljati skupnostne projekte?

Infografični prikaz analize koristi pobud, ki jih vodijo skupnosti, iz študije o družbenih, gospodarskih in okoljskih koristih skupnostnih praks.

Infografika: koristi skupnostnih projektov

Infografični prikaz analize koristi podnebnih pobud, ki jih vodijo skupnosti, iz študije o družbenih, gospodarskih in okoljskih koristih skupnostnih praks.

Študija Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti

Študija o družbenih, gospodarskih in okoljskih koristih skupnostnih praks vsebuje ugotovitve analize koristi pobud, ki jih vodijo skupnosti ter 19 primerov tujih in domačih praks na šestih področjih ukrepanja, iz katerih ugotovitve izhajajo. (december 2021)

Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge

Osnovni namen priročnika je predstaviti korake načrtovanja in vzpostavitve stanovanjske zadruge, pri čemer je izbran model najemne stanovanjske zadruge. (januar 2019)

Novičnik Dovolj za vse, december 2018

Novičnik je posvečen skupnostnim praksam na področju trajnostne mobilnosti. Ker javni potniški promet v Sloveniji le v manjšem obsegu pokriva potrebe razpršeno poseljenega prebivalstva, je eden od odzivov na ta problem razvoj različnih skupnostnih praks na področju mobilnosti. (december 2018)

Novičnik Dovolj za vse, oktober 2018

Novičnik se tematsko osredotoča na skupnostne energetske projekte. Vsebuje dobre prakse zmanjšanja rabe energije in oskrbe lokalnih skupnosti z obnovljivimi viri energije, informacije o pravnih oblikah in finančnih modelih za izvedbo skupnostnih energetskih projektov in pravnem okviru za samooskrbo. (oktober 2018)

Novičnik Dovolj za vse, julij 2018

Novičnik se tematsko osredotoča na razvoj podeželja. Vsebuje uspešne primere povečevanja dodane vrednosti značilnih podeželskih proizvodov in življenjskih virov - kmetijskih pridelkov in proizvodov dopolnilnih dejavnosti, gozda, stavb, zavarovanih območij narave, lokalnih tradicij in običajev. (julij 2018)

Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, 2. izdaja

Namen vodnika, katerega naslov govori hkrati o obilju možnosti in o dozorelosti časa za spremembe, je prispevati k opolnomočenju lokalnih skupnosti, da prevzamejo aktivno vlogo v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. (maj 2018)

Novičnik Dovolj za vse, junij 2018

Novičnik vsebuje predstavitve primerov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki jih je projektna skupina projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri spoznavala v Švici (stanovanjska zadruga, biosferno območje Entlebuch, eneregtske samooskrbne skupnosti, regionalna prehranska mreža, skupnostni prostori). (junij 2018)

Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri

Namen vodnika, katerega naslov govori hkrati o obilju možnosti in o dozorelosti časa za spremembe, je prispevati k opolnomočenju lokalnih skupnosti, da prevzamejo aktivno vlogo v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. (junij 2016)

Katalog dobrih praks 2016

Katalog dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri vključuje 12 domačih in tujih primerov, ki nam kažejo njihov velik potencial za spopadanje s sodobnimi izzivi na področjih energetike, upravljanja s prostorom, samooskrbe s hrano ter lokalnim krožnim gospodarstvom in trajnostno potrošnjo. (julij 2016)

Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov

Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov je del serije priročnikov, katerih namen je podpreti lokalne skupnosti pri prevzemanju aktivne vloge v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. (januar 2017)

Priročnik za ureditev skupnostnega prostora

Priročnik pojasnjuje koncept in koristi skupnostnega prostora ter skuša spodbuditi urejanje skupnostnih prostorov v slovenskih naseljih z nasveti za vse, ki jih zanima urejanje skupnostnega prostora, ki si tak prostor želijo v svojem lokalnem okolju, ki ureditev prostora načrtujejo, ali pa bi pri urejanju želeli sodelovati. (januar 2017)

Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne

Osnovni namen priročnika je predstaviti korake načrtovanja in izvedbe projekta skupnostne sončne elektrarne. S tem želi olajšati izvedbo podobnih projektov v prihodnje ter spodbuditi širok nabor akterjev k aktiviranju na področju trajnostnega izkoriščanja lokalnih obnovljivih virov energije. (januar 2017)

Priročnik za ureditev skupnostnega vrta

Namen priročnika je predstaviti korake načrtovanja in izvedbe ureditve in zagona skupnostnega urbanega vrta. S tem želi olajšati izvedbo projektov, ki se nanašajo na samooskrbo in samoorganizacijo v urbanem okolju, ter spodbuditi širok nabor akterjev k aktivni udeležbi pri trajnostni rabi in urejanju zelenih površin v urbanem okolju. (oktober 2017)

Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo s pešbusom in bicivlakom

Namen priročnika je predstaviti spremljano pot v šolo in njene vsestranske pozitivne učinke za otroke, lokalno skupnost in okolje ter ključne akterje spodbuditi k njenemu izvajanju. Priročnik se lahko bere kot navodilo za pripravo in izvajanje pešbusa in bicivlaka. (januar 2017)

Priročnik za vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela

Osnovni namen priročnika je predstaviti korake planiranja in vzpostavitve skupnostnega razpršenega hotela, pri čemer je izbrana pravno-organizacijska oblika zadruga. S tem želimo olajšati izvedbo takih in podobnih projektov, ki se nanašajo na trajnostne samooskrbne ekonomije. (oktober 2017)

Analiza normativnega okvira za uvedbo skupnostnih projektov

Analiza vsebuje pregled možnosti za uvedbo skupnostnih projektov v lokalnih skupnostih na različnih področjih. Predstavlja okvir za identificiranje možnosti izvedbe praktičnih skupnostnih projektov ter priporočil za izboljšanje normativnega okvirja zanje. (september 2016)

Ostala gradiva

Priročnik za organizatorje izmenjav oblačil

Priročnik predstavlja vodilo za organizacijo izmenjav oblačil. Nastal je na podlagi bogatih izkušenj Ekologov brez meja z organizacijo tovrstnih dogodkov. (Ekologi brez meja; november 2019)

Skupnostno kompostiranje - priročnik

Priročnik predstavi pomen in načela skupnostnega kompostiranja in korake do projekta skupnostnega kompostiranja. (Inštitut za trajnostni razvoj, januar 2019)

Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna

Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna je namenjen občinam, ki želijo spodbujati trajnosten, predvsem okoljsko vzdržnejši razvoj svojih lokalnih skupnosti. V priročnik so vključene številne domače in tuje dobre prakse, ki ilustrirajo pestrost pojavnih oblik in mehanizmov, ki sestavljajo sistem zelene reforme občinskega proračuna. (Umanotera, oktober 2017)

Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini

Smernice vas vodijo skozi vse bistvene korake vključevanja občanov v procese odločanja in vas usmerjajo, da bo vaše delo pri tem preprostejše in učinkovitejše. (Avtor: delovna skupina CNVOS, MJU, SOS, regionalna stičišča NVO; september 2017)

Participatorni proračun - Kratka priporočila za izvajanje

Priročnik podrobneje opiše faze izvajanja participatornega proračuna. (Avtor: Matic Primc; Društvo za podporo radiu MARŠ, februar 2016)

Samoorganizirane krajevne in četrtne skupnosti

Brošura predstavi namen, cilje in principe delovanja zborov samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti. (Iniciativa Mestni zbor, avgust 2014)  

Participatorni proračun - Soodločanje občanov pri porabi javnih sredstev

Knjižica predstavi pojem participatornega proračuna in način udejanjanja le-tega. Predstavi primere participatornega proračuna po svetu, dotakne pa se tudi zakonske ureditve pri nas. (Pobuda odločaj o mestu, junij 2014)

Vzpostavitev Knjižnice REČI

Praktična navodila za zasnovo, vzpostavitev in upravljanje izposojevalnic najrazličnejših predmetov. (Avtorji: Eva Perčič, Aidan Cerar in Maša Cvetko. Knjižnica REČI, Savsko naselje; ProstoRož; februar 2015)