Dobre prakse v Sloveniji

Med dobre prakse v Sloveniji se uvrščajo dobre prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki so zrasle iz skupnosti ali ob pomembnem sodelovanju oz. vključevanju prebivalcev in drugih deležnikov v lokalnem okolju (princip od spodaj navzgor), ki jih tudi izvajajo oziroma upravljajo, in so s področij trajnostnega urejanja prostora, trajnostne mobilnosti, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov, participativnega upravljanja ali drugega skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.

Celovita urbana prenova Savskega naselja v Ljubljani

V okviru celovite urbane prenove Savskega naselja se je društvo prostoRož povezalo z lokalnimi organizacijami, da bi z organiziranimi ali spontanimi druženji lažje pristopili k lokalnemu prebivalstvu. Za konstruktivno vključevanje stanovalcev v proces prenove soseske so organizirali izobraževalne delavnice in ...

Ekološka kmetija Porta

Ekološka kmetija Porta je leta 2010 začela s partnerskim kmetovanjem, za katerega je značilna povezanost med pridelovalci in porabniki. Je način distribucije ekološko pridelanih živil, kjer se kmet s posameznikom dogovori, da bo ta vsak teden vzel košarico zelenjave, kmet ...

Eksperimentalni prostor Teren

“Teren” je projekt začasne rabe in krožnega gospodarstva Mestne občine Ljubljana, ki poteka na lokaciji mirujočega gradbišča na Masarykovi cesti v Ljubljani (med Resljevo in Kotnikovo ulico, zraven Tomanovega parka). Teren je namenjen eksperimentom vseh vrst: vrtnarskim, športnim, družabnim, majhnim, ...

Energetska prenova naselja Planina v Kranju

Dobra praksa prikazuje celostno energetsko prenovo sistema oskrbe s toploto in obnovo stavb v stanovanjskem naselju Planina v Kranju. Obnova je obsegala zamenjavo zastarelih kotlov, vgradnjo sistema za soproizvodnjo toplote in električne energije, sanacijo razvodnega omrežja in postopno obnovo vseh ...

Jarina, Zadruga za razvoj podeželja

Zadruga Jarina je od leta 2004 vez med malimi lokalnimi pridelovalci in kupci v osrednjem delu Slovenije in je nastala kot spin-off območje razvojne agencije Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. V Jarini se zavzemajo za izboljšanje prehranskih navad ...

Kmetijska zadruga Agraria Koper

Kmetijska zadruga Agraria Koper, z. o. o že od leta 1947 združuje pridelovalce svežega sadja in zelenjave iz treh obalnih občin Slovenske Istre. V svojo ponudbo vključuje tudi vedno več domačih izdelkov lokalnih kmetij, kot so mlečni izdelki, domače marmelade, ...

Knjižnica REČI

Knjižnica REČI je neprofitna izposojevalnica najrazličnejših predmetov za prosti čas, ki v ljubljanskem Savskem naselju deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje. Ljudje si lahko predmete zagotovijo z izposojo namesto s kupovanjem. Souporaba je smiselna predvsem za stvari, ki jih ne ...

Konopko

Namen zadruge je razvoj pridelave in predelave konoplje v različne družbeno-koristne namene, podpora majhnim in srednjim pridelovalcem in predelovalcem konoplje, pravična trgovina s konopljo in produkti iz konoplje ter povezovanje podeželja z urbanimi središči. Ukvarja se tudi s promocijo in ...

Kooperativa Dame

Glavna dejavnost zadruge, socialnega podjetja Kooperativa DAME, je razvoj trajnostnega turizma in gostinstva. Zadruga je znana po sadnih in zelenjavnih shrankih, ki so pripravljeni iz lokalno pridelanega sadja in zelenjave. Velik poudarek je na ohranjanju starih, tradicionalnih receptur, ki jih ...

M Sora

M SORA izdeluje tehnološko napredna in vizualno dovršena lesena okna, izdelana izključno iz domačega lesa. Podjetje deluje po principih zadružništva, saj so lastniki Kmetijsko gozdarska zadruga M SORA z. o. o., zaposleni in zadružniki. Zadružni način poslovanja predstavlja varovalko pred ...

Menjalni krog Zasavje

Glavni namen projekta Menjalni krog (LETS – angl. Local Exchange Trading System) Zasavje je vzpostaviti uravnoteženo, odprto skupnost za medsebojno izmenjavo dobrin, storitev in medsosedsko pomoč. Cilj je vzpostavitev in krepitev socialnih vezi v lokalni skupnosti, tako da se lahko ...

Participativni proračun Občine Ajdovščina

V občini Ajdovščina so v letu 2016 uspešno izvedli prvi del projekta Moja pobuda, s katerim je občina povabila občane k sodelovanju pri načrtovanju porabe sredstev občinskega proračuna. Rezultat je, da bo v občini Ajdovščina dober odstotek občinskih proračunov v ...

Participativni proračun Občine Ankaran

V občini Ankaran so leta 2015 vpeljali institut participativnega proračuna, s katerim so nadgradili demokratične odnose v lokalni skupnosti. Proces soodločanja pri porabi proračunskih sredstev občane vključuje na vseh točkah – zaznavanje dejanskih potreb, oblikovanje predlogov rešitev in kreiranje konkretnih ...

Partnerska ekološka kmetija Šelar

Kmetija je vključena v sistem partnerskega kmetovanja, to je način neposrednega sodelovanja s potrošniki v obliki tedenskega zabojčka zelenjave. Z odjemalci se sklene dogovor o pridelavi na kmetiji skozi celo sezono. Potrošnik s tem načinom pridobi lokalno ekološko pridelano hrano ...

Pešbus in Bicivlak – Program Zdrav šolar

Program Zdrav šolar spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev ter posredno zmanjšuje gnečo na cestah v prometnih konicah. S pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno ...

PiPi – Najemi sosedov avto

PiPi.si kot skupnost souporabe avtomobilov povezuje lastnike avtomobilov in potencialne najemnike ter si prizadeva za zmanjšanje absolutnega števila avtomobilov in posledično odpada. Namesto kupovanja in spodbujanja proizvodnje teži k racionalni uporabi obstoječih avtomobilov. ...

Punkt

V drugi polovici 90. let je celotno zasavsko regijo, predvsem Trbovlje, močno prizadel propad industrije, ki je za seboj pustil številne prazne industrijske in trgovske stavbe. Tadeja Bučar iz Trbovelj je leta 2012 začela aktivno pridobivati somišljenike za ustanovitev Punkta, ...

Revitalizacija četrti Tabor

Ljubljanska četrt Tabor je dolgo veljala za zaspano območje, že nekaj časa pa s pestrim dogajanjem dokazuje, da so spremembe vedno mogoče. V tej četrti namreč delujejo številne kulturne, vzgojno-izobraževalne, umetniške in druge organizacije, ki so se povezale v Društvo ...

Revitalizacija vasi Šmarje

Šmarje so ena večjih vasi v Slovenski Istri. Vas je po drugi svetovni vojni dobila skoraj mestni videz, saj je bila med vojno kar dvakrat požgana. S prenovo je izgubila podeželsko in vaško identiteto. To pa je bil vzrok, da ...

Ropotarnica – središče ponovne uporabe

Središče ponovne uporabe Ropotarnica je program zbiranja, obnove, recikliranja in prodaje rabljenih predmetov. Program deluje v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Zavodom za zaposlovanje RS, komunalnim podjetjem Snaga Maribor ter drugimi deležniki. Namenjen je uresničevanju ciljev na področju izobraževanja, prostovoljstva, ...

Skupaj na ploščad!

Pobudo SKUPAJ NA PLOŠČAD! so oblikovali arhitekti, ki stanujejo v ljubljanski soseski Ruski car, in drugi, ki menijo, da so odprte javne površine neizkoriščen potencial te soseske. V preteklih letih so pobudniki pripravili vrsto prostorskih intervencij in dogodkov, s katerimi ...

Skupnostni urbani ekovrt v Mariboru

Gre za prvi skupnostni vrt v Sloveniji, ki je nastal v času Evropske prestolnice kulture v okviru programskega sklopa Urbane brazde. Ideja se je realizirala s pomočjo društva Varuhi semen na območju Mestne četrti Radvanje, do danes pa se je ...

Skupnostni urbani vrt Onkraj gradbišča

Dolgo zaprto gradbišče ob Resljevi ulici v Ljubljani je Kud Obrat v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in drugimi zainteresiranimi spremenil v skupnostni prostor, namenjen vrtovom, druženju, izobraževanju in kulturi. Projekt se je začel leta 2010 v okviru festivala Mladi levi ...

Smetka – alternativna veleblagovnica

Smetka je mlado družbeno odgovorno podjetje, ki je zraslo iz istoimenskega projekta v okviru socialnega podjetja, društva Aktiviraj se. Društvo že od leta 2010 zelo uspešno izjava projekt Ropotarnica, središče ponovne uporabe. Kljub veliki količini predmetov, ki se jih vrača ...

Strojni krožek Bled

Strojni krožek Bled povezuje lastnike gozdov na področju Gorenjske. Blizu 400 članom nudi podporne storitve pri delih v gozdovih ter daje na voljo kakovostno strojno opremo, ki si je posamezni lastniki sicer ne bi mogli privoščiti. Zagotavlja tudi strokovno svetovanje ...

Študentski skupnostni vrtovi

Študentski skupnostni vrtovi so projekt, ki je nastal na pobudo študentov v okviru Študentskih domov v Ljubljani (ŠDL). V sodelovanju z upravo ŠDL so študenti v študijskem letu 2015/16 ustvarili dva skupnostna vrtova, enega v študentskem naselju v Rožni dolini ...

Tkalka- sodelovalni prostor v Mariboru

Tkalka je stavba in je skupnost. Alternativna poslovna stavba v središču Maribora je po petih letih prostorskega samevanja odprla vrata jeseni 2014 ter tako na 2500 m² postala ustvarjalno-podjetniški sodelovalni/coworking prostor in vse od takrat nudi streho nad glavo množici vztrajnih in ...

Trajnostni park Istra

Trajnostni Park Istra je dobrodelni projekt, ki je namenjen vsestranski podpori lokalnemu prebivalstvu in lokalnim organizacijam, ki delujejo na področju trajnostnih praks. To dosegajo s prostovoljskim delom oz. dobrodelnimi akcijami, v katerih vsako leto sodeluje več sto prostovoljcev iz vsega ...

Vaški vrt v Smledniku

Skupni vaški vrt v Smledniku je trajnostni skupnostni projekt, ki obuja izjemno lokalno tradicijo t. i. flančnikov (posebnega skupnostnega vrta za pridelavo zgodnjih sadik zelenjave). Skupni vaški vrt Smlednik je bil odprt v sklopu Flancanja 12. maja 2018. Cilji projekta ...

Zadruga Ajdna

Zadruga Ajdna je bila ustanovljena leta 2014 v sklopu projekta Lokalna samooskrba sedmih občin Zgornje Gorenjske, katerega osnovni cilj je povečati količino v domačem okolju pridelane hrane. V zadrugi spodbujajo ekološko kmetovanje, svoje poslanstvo pa vidijo v povezovanju kmetov v ...

Zadruga BikeLab

Zadruga BikeLab, socialno podjetje, je bila ustanovljena v začetku leta 2014 v Mariboru. Temeljni namen zadruge je ob zagotavljanju zelenih delovnih mest izvajanje kakovostnih kolesarskih servisnih storitev, ponovna uporaba, načrtovanje, izvedba in vzdrževanje turistične infrastrukture, oblikovanje turističnih produktov ter strokovna ...

Zadruga Dobrina

Zadruga Dobrina povezuje pridelovalce in predelovalce iz več majhnih kmetij z območja Slovenskih goric. Usmerja jih v ekološko kmetovanje ter z lokalnimi pridelki oskrbuje šole, vrtce in domove za starejše. V lastni trgovini v Tkalskem prehodu ter preko sistema zabojčkov ...

Zadruga Dobrote

Zadruga Dobrote z. b. o. je neprofitna zadruga, ki zaposluje težje zaposljive osebe v obratu za predelavo rabljenega tekstila. Delovati je začela v okviru projekta TD tekstil leta 2010 z namenom razvijanja projektov razvoja podeželja in socialnega podjetništva v koroški ...

Zadruga ekoloških pridelovalcev Istre

Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre je nastala z namenom povezovanja ekoloških proizvajalcev Istre, s ciljem pospeševanja ekološke proizvodnje in prodaje ekoloških živil, socialnega podjetništva, zelene ekonomije in trajnostnega razvoja lokalnega okolja. Zadruga posluje po visokih etičnih načelih in načelih pravične trgovine. ...

Zadrugator

Zadrugator je stanovanjska zadruga, ki se zavzema za kakovostno in dostopno bivanje za vse. Člani poskušajo zgraditi alternativno obliko bivanja onkraj prevladujočih oblik lastništva in profitnega najema. V svoji viziji in delu sledijo principom demokratičnega in skupnostnega upravljanja s stanovanji, ...

Zakladi doline Mirne

ZAKLADI DOLINE MIRNE je projekt samooskrbe, uporabe tradicionalnih domačih izdelkov in razvoja lokalnih skupnosti, ki zagotavlja distribucijo preverjenih izdelkov in storitev, zanesljivega lokalnega porekla. Konzorcij Zakladi doline Mirne / Consortium of Mirna Valley Treasures (Konzorcij ZDM) združuje ponudnike lokalnih izdelkov ...

Zavod Sopotniki – Brezplačni prevozi za starejše

Zavod Sopotniki v občinah Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Sevnica ponuja storitev prevoza na klic starostnikom iz ruralnih območij z namenom njihovega vključevanja v aktivno družbeno življenje. Oddaljenost krajev od mestnih središč, demografska ogroženost, neučinkovit in pomanjkljiv javni potniški promet so bili ...

Zavod Zora

Zavod Zora je leta 2013 ustanovila skupina prostovoljcev in deluje na področju urejanja prostora. Proaktivno nastopajo predvsem pri angažiranju prebivalcev, da v rekreativne namene izkoristijo reko Krko kot naravno danost, ki lahko bistveno prispeva h kakovosti bivanja v mestu. S ...

Zelemenjava

Zelemenjava (zelenjava + menjava) je gibanje in skupnost za izmenjavo vrtnih pridelkov, ki temelji na druženju in prostovoljnem delu posameznikov. Spodbuja solidarnost, dobrosrčnost, druženje in spoštovanje dela naših rok. Zelemenjava poteka v že več kot tridesetih slovenskih krajih. V okviru ...

Zeleni krog – skupinsko naročanje pridelkov

Zeleni krog je vezni člen med kmeti, ki pridelujejo na okolju prijazen način, in potrošniki. V ta namen v Ljubljani, Mariboru in Celju organizirajo improvizirane tržnice po načelih skupnostnega naročanja ter izvajajo druge aktivnosti za krepitev samooskrbe lokalnih skupnosti. Namen ...

Živa dvorišča, živo mesto

Živa dvorišča so program celoletnega oživljanja mestnega jedra mesta Maribor, ki nastaja v sodelovanju s stanovalci, študenti, dijaki, organizacijami, trgovinami, obrtniki, ustvarjalci in javnimi ustanovami ter drugimi akterji centra mesta. Program je pričel delovati leta 2010, nudi pa dogodke, delavnice, ...

Želite dodati svojo prakso?

Vnos prakse